Покана за ХХXIV Общо събрание на НАСО РБ

Покана за ХХXIV Общо събрание на НАСО РБ

Уважаеми членове на НАСО РБ,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в редовното ХХXIV Общо събрание /ОС/ на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/, което ще се проведе от 14.00 ч. на 18 април 2024 г. в гр. Пловдив, парк хотел "Санкт Петербург", конферентна зала "Пълдин“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2023 г.

3. Приемане на доклад и отчет за дейността на КС за 2023 г.

4. Приемане на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г.

5. Приемане на бюджет на НАСО РБ за 2024 г.

6. Попълване състава на органите на НАСО РБ за мандат 2022-2026 година - освобождаване и избор на членове на УС и КС на НАСО РБ.

7. Разни.

Регистрацията за участие в Общото събрание ще започне в 12.30 часа. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

Поканата и приложените материалите по дневния ред са Ви изпратени по електронен път. 

Заповядайте!