Успешно приключи ХХXIII редовно Общо събрание на НАСО РБ

Успешно приключи ХХXIII редовно Общо събрание на НАСО РБ

На 11 май 2023 г. /четвъртък/, в с. Старосел, Тракийска резиденция „Старосел“, конферентна зала "Терес“, се проведе ХХXIII редовно Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2022 г.

3. Приемане на отчет за дейността на КС за 2022 г.

4. Приемане на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджет 2022 г.

5. Приемане на бюджет на НАСО РБ за 2023 г.

6. Приемане на нов Устав на НАСО РБ.

7. Разни.

На заседанието на най-висшия орган на НАСО РБ присъстваха над 110 секретари на общини/райони – членове, кандидат-членове на НАСО РБ и гости.

Откриването в 14.00 ч. беше направено от Валя Радева, председател на УС на НАСО РБ, която поздрави присъстващите и приветства делегатите - членове на Националната асоциация на секретарите на общини от цялата страна. 

Гости на ОС на НАСО РБ бяха: Мирослава Владимирова, главен секретар на МРРБ, Михаил Ганев, кмет на Община Златарица, инж. Александър Държиков, председател на Общински съвет Пловдив и член на УС на НАПОС-РБ, Гочо Динев Гочев, председател на Общински съвет Гурково, проф. Иван Върляков, изпълнителен директор на РАО „Тракия“, Мариела Петрова, изпълнителен директор на РСО "Централна Стара планина", Траяна Тимева, член на УС на Сдружение „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“ и   проф. д-р Ирина Цакова, от Сдружение „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“, Димитър Донов, управител на „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, Петя Донова, директор на „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, ръководни служители от общините и бивши членове на НАСО РБ.

Скъпи гости на събитието бяха и почетните членове на Асоциацията: Васил Панчаров, Габриела Бакалова, Мина Илиева, София Янчева и Цветан Нанов - почетен член и главен секретар на НСИ.

Обръщенията на инж. Александър Държиков, председател на Общински съвет Пловдив и член на УС на НАПОС-РБ и проф. Иван Върляков, изпълнителен директор на РАО „Тракия“, думите за професионализъм, партньорство и подкрепа между организациите, създадоха вълнение и много положителни емоции за всички присъстващи на Общото събрание.

Получен беше поздравителен адрес от НСОРБ, в който беше споделено за пореден път удовлетворението от съвместните дейности с НАСО РБ и значимостта на асоциацията като професионално сдружение в сферата на местните власти.

След проверка на легитимността на членовете и кворума на заседанието, установени от избраната Мандатна комисия, се пристъпи към разглеждане и гласуване на точките от приетия дневен ред на ОС.

С Решение на ХХXIII ОС на НАСО РБ, за нови членове на асоциацията бяха приети 7 секретари на общини и райони:

1. Мариян Живков Живков – секретар на Район „Илинден“, Столична община

2. Елица Георгиева Байчева – секретар на Район „Подуяне“, Столична община

3. Екатерина Емилова Дацова – секретар на Район „Витоша“, Столична община

4. Кина Атанасова Павлова – секретар на Община Долни Чифлик

5. Славчо Ангелов Евтимов – секретар на Район „Изгрев“, Столична община

6. Радослав Иванов Иванов – секретар на Район „Младост“, Столична община

7. Анелия Димитрова Димитрова – секретар на Община Горна Оряховица

В делови порядък бяха докладвани, обсъдени и единодушно приети решения за приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2022 г., приемане на отчет за дейността на КС за 2022 г., приемане на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджет 2022 г. С Решението на ОС за приемане на бюджета на НАСО РБ за 2023 г. бяха делегирани на УС права да извършва компенсирани промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер на разходите.

Важна стъпка за институционалната устойчивост на НАСО РБ беше приемането на нов Устав, който да регламентира дейността на Асоциацията и компетентността на органите на сдружението, по начин отговарящ на нормативната уредба, променените нужди и обществени отношения.

На следващия ден, 12.05.2023 г. /петък/, се проведе Информационна среща-дискусия на тема „Новите ангажименти на общините, като задължени субекти по смисъла на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)“. Модератор на срещата беше Валя Радева, председател на УС на НАСО РБ, а говорител проф. д-р Ирина Цакова, Сдружение „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“. След направената презентация, при голям интерес и активност протече дискусията по приложение на закона, както и разработените по възлагане на НАСО РБ Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях. Значителна част от поставените въпроси намериха своя отговор, но с оглед водещата роля и предстоящото приемане от КЗЛД на Наредба по чл.19, ал.1, т.3 и указания към задължените субекти по чл.12, ал.1 от ЗЗЛПСПОИН, останаха и редица неясноти.

На 10.05.2023 г. и 11.05.2023 г. се проведоха и заседания на УС на НАСО РБ.