Е-консултация

Това е електронна услуга за членовете на сдружението и се наложи като една от най-използваните и най-полезни през последните години. По електронна поща членовете периодично, при спешна необходимост, задават въпроси и получават отговори в реално време по актуални въпроси и казуси. Към 31 декември 2023 г. са направени 1037 консултации, свързани с практики по прилагане на нормативни актове – по атестация, определяне на възнаграждения, трудовоправни, прилагане на ЗОП, ЗДСл, ЗА, ЗМИ и др. Броя на подадени предложения и становища, обикновено е над 80-90%. Събраната информация „въпроси – отговори” се оформя в база данни и се предоставя ежегодно на членовете на сдружението в електронен вид.

Информационен бюлетин „Секретар”

От 2002 г. бюлетинът “Секретар” се радва на особен интерес не само сред секретарите на общини, но и сред другите общински ръководители и служители и всички партньорски организации. И за в бъдеще бюлетинът ще отразява в оперативен план дейностите на асоциацията и на партньорските организации, които имат пряка връзка с работата на местните власти. Под формата на отделни рубрики се коментират и предлагат експертни мнения на водещи експерти по приложение на нормативни актове, обмен на опит, положителни практики и т.н., полезни и търсени от всички ръководители и служители в общините. Материалите са илюстрирани с богат снимков материал. При необходимост, към съответните издания ще има и тематични притурки, фонограми от интересни изказвания на водещи експерти и партньори.
Ежегодно, като притурка към „Секретар”, се издава и „Справочник на НАСО РБ”, съдържащ актуална контактна информация за секретарите на общини в цялата страна.

Е-информация

е-инфо е дейност стартирала спонтанно в началото на 2007, подобно на е-консултация. Тя включва периодично публикуване на информация за текущи програми за кандидатстване с проекти, по линия на донори, министерства, ведомства и организации. Подборът се извършва в офиса на асоциацията и обхваща тематична насоченост на програмите, с пряко отношение към общинските дейности, приоритетно - към дейността на секретарите на общини. Така членовете пестят време да търсят подобна информация в огромния поток от такава, както и имат възможността да заявяват необходимост от информация с конкретна тематична насоченост, която се предоставя своевременно до всички.

Наръчник на секретаря на община

През 2005 г., в рамките на Работния план на дейностите на НАСО РБ, екип от секретари “събра” в една папка всички необходими материали, нормативни актове, указания, препоръки и др., необходими за нормалната професионална работа на секретаря на община. Така асоциацията издаде “Наръчник на секретаря на община”, който бе предоставен на членовете по време на ХІІ-то ОС на НАСО РБ. “…издание с изключително висока професионална стойност!” – такава бе оценката на членове и други общинските ръководители и служители. Поради формáта на Наръчника / в папка с рингове / се предвижда периодично да добавяме още материали и/или да обновяваме тези, които са претърпели изменения и допълнения или не са актуални. Така Наръчникът ще се превърне в постоянно актуализиран професионален справочник и консултант на секретаря на община.
От друга страна, поради постъпването на нови членове в асоциацията и интерес от други организации и ведомства, наложително е периодично преиздаване на Наръчника в обновения си вариант в съответния тираж.
От трета страна, по предложение на членовете на асоциацията Наръчникът бе издаден и на електронен носител, с оглед рационалното използване, особено на приложенията и непосредствената възможност за обработването им на РС. Електронният формат на Наръчника също ще бъде периодично актуализиран и предоставян на членовете на сдружението.

Конференции, обучения, семинари, дискусионни кръгли маси, работни срещи

 

Подобен тип дейности се организират периодично, съобразно актуалните потребности на членовете на сдружението. Подготовката, провеждането и оценката на резултатите от тези дейности става по методика на НАСО РБ по проекти или със собствени ресурси на асоциацията.

Специализирани наръчници, сборници и други издания на хартиен и електронен носител

Съставители на специализираните издания са екипи от членове на асоциацията - водещи секретари на общини, съвместно, при необходимост, с външни консултанти или партньорски организации.
Тематичната насоченост се определя от актуалните професионални потребности на членовете на сдружението.
Към 2008 г. са издадени сборници и наръчници по протокол и протоколно обслужване на дейностите на общините; документооборот; организационно-техническа подготовка на избори, в по две издания, с общ тираж над 4000 екз.
При необходимост, се предвижда актуализиране на изданията и разпространение сред членовете на сдружението.