Седмата практическа конференция на НАСО РБ

Седмата практическа конференция на НАСО РБ

Да! Седма година поред се провежда Практическата конференция на НАСО РБ извън работната среда, но сега ...за първи път в България. Това беше желанието на членовете, от една страна, а от друга - стремежът да не се нарушава традицията, изградена през годините.

Предвид динамиката обществените процеси и професионалните ангажименти на членовете, като най-подходящ срок за провеждане на Конференцията бе определено времето – първите три дни на септември. Периодът бе съобразен и с календарния план на организационно-техническата подготовка /ОТП/ на изборите, и с очакването, междувременно да са публикувани и Методическите указания на ЦИК. 

Мястото – красивият възрожденски град Трявна, в централната част на страната, за удобство на всички колеги. И наистина! Над 80 колеги и гости от всички краища на България взеха участие в Конференцията!

Конференцията бе открита от Маргарита Корчева – Г. Оряховица, Зам. председател на УС на НАСО РБ. По традиция, приветствие към участници и гости отправи символичният домакин - г-н Драгомир Николов, кмет на община Трявна и екс-зам. председател на НАСО РБ от предходния мандат на местните власти. /Фонограма от приветствието на г-н Др. Николов публикуваме по-долу!/

В деловата част бяха включени два вида въпроси:

- Избори`2011 – Изборен кодекс, методически указания на ЦИК, въпроси-отговори;

- НАСО РБ след изборите – краткосрочна стратегия за организационна устойчивост.

Видно е, че тематичната насоченост, както винаги, кореспондира с актуални професионални въпроси както за секретарите на общини/райони, така и за местните администрации, въобще.

По първата и основна група въпроси, за съжаление, методическите указания на ЦИК се забавиха, но това не попречи на участниците да се включат активно в дебатите по „тесните места” при приложението на новия Изборен кодекс, в условията на „избори 2 в 1”. В резултат от обсъждането беше систематизиран пакет от въпроси, чиито отговори се очакват своевременно от компетентните органи. /Списъкът от въпроси и казуси е публикуван по-долу!/ Възложено беше на управителните органи на Асоциацията да ги отправят надлежно до ЦИК и други институции и след получаване на отговор и тълкуване на съответните казуси, същите да бъдат изпратени за сведение до членовете на НАСО РБ. Много добро впечатление направиха и колеги-юристи, които предложиха, авансово, алтернативни решения на някои от въпросите и казусите.

В този модул на Конференцията бе представена и презентация, свързана с предстоящи задачи на администрациите по повод избирателните списъци, секции и т.н. Същата бе професионално поднесена от Катя Киликчиева, обществен посредник на община Казанлък, Почетен член на НАСО РБ.

Във връзка с организационната устойчивост на НАСО РБ след изборите бе обсъден пакет от дейности, със срок на реализация ІV тримесечие на 2011 г., както и други, които ще бъдат обсъждани по време на предстоящото ХІХ ОС през пролетта на 2012 г.

Прието бе и Обръщението за приемственост на НАСО РБ към новоизбраните местни власти. /Обръщението за приемственост ще бъде публикувано в Новогодишния брой на „Секретар” и на сайта на НАСО РБ!/ Предстоящите дейности ще бъдат предмет на по-детайлно обсъждане по време на следващото заседание на УС.

Обсъдени бяха и други въпроси от професионален характер. Сред тях бе и актуализирането на наименованията и индексите на административните услуги в Списъка на унифицираните наименования на административните услуги /СУНАУ/, възложено с писмо от администрацията на МС. По мнение на колегите, инициативата за тези дейности е похвална, но времето за изпълнението й не твърде добре подбрано, предвид ангажиментите на администрациите във връзка с предстоящите избори. Освен това, по ред причини, се оказва, че в СУНАУ съществуват услуги, които се нуждаят от деструктуриране. Необходимо е разделянето им на отделни услуги /най-често това са услугите от сектор ТСУ/, тъй като те се осъществяват и предлагат на различно правно основание и имат различни цени. С оглед правилното и „работещо” съдържание на СУНАУ, колегите предложиха да се състави работна група от експерти-администратори от общините и представители на МС, която да обработи набраната база данни с наименованията на административните услуги и да се обедини около наистина унифицирани наименования, еднакви за всички общински администрации. Това е и необходимо условие за ефективна работа на системата за електронно управление и предоставяне на услуги / в т.ч. и електронни такива/ на местно, регионално и централно ниво. Предстои да се направи такова предложение от НАСО РБ до администрацията на МС.

Наред с деловата част, Конференцията предложи и възможности за много неформални контакти, които, както не веднъж сме се убеждавали, са не по-малко полезни от професионална гл.т. Прекрасните условия, предоставени ни от комплекс „Калина Палас” определено допринесоха за ефективната работа, споделяне на мнения, неформални срещи и заслужен отдих.

      Благодарности към всички колеги и гости, които уважиха с присъствието си VІІ Практическа конференция! Надявам се да ви е била от полза и да сте прекарали приятно свободното си време, сред колеги и приятели!

И така ... до следващата Практическа конференция! Къде и кога ще бъде тя зависи от всички нас!
                                                                   ВЪПРОСИ И КАЗУСИ

по приложение на Изборния кодекс, потвърдени по време на Конференцията на НАСО РБ

01.09. – 03.09.2011 г., Трявна

1.      Как да се тълкува изразът „край на мандата”, от чл. 42, ал. 6 на ЗМСМА?

2.    Съгласно чл. 242, ал. 7 от ИК се сформира комисия , която след приемане  на протоколите от ОИК, приема бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали  от членовете на СИК:

  •  Кога се сформира комисията по чл. 242, ал. 7 и колко на брой са членовете й (според големината на общината)?
  •  На същия принцип, като СИК, ли се определя състава и политическото представителство на комисията по чл. 242, ал. 7?
  •  Ще получава ли възнаграждение комисията по чл. 242, ал. 7 и в какъв размер?
  •  Ще се сформира ли комисия по чл. 242, ал. 7 и в районните администрации?

3.      При подаване на заявление за Удостоверения за гласуване на друго място чрез пълномощно – декларацията по образец, която се попълва може ли да се попълни и подпише от упълномощеното лице или трябва да се попълни и подпише от упълномощителя?

4.      Според чл. 34 предложението на кмета за състави на СИК се прави не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

В същото време чл. 176 гласи:

(1) Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си не по-късно от 30 дни преди изборния ден…… и се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

(3) Районната или общинската избирателна комисия определя броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район (района) въз основа на броя на подадените заявления по ал. 1….. Подвижните секционни избирателни комисии се назначават при условията и по реда на глава втора, раздел V)

Можем ли предварително да знаем колко подвижни комисии ще ни бъдат необходими, за да съгласуваме съставите им?

Кой и как ще контролира дали гражданите, подаващи заявления по чл. 176, ал. 1 имат увреждания,  които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение? Очакваме да възникне напрежение с хора, които могат да се придвижват, но имат експертно решение за намалена трудоспособност – никъде в ИК не е посочен поне процент на намалена трудоспособност!  

5.      Чл. 242, ал. 8 – При предаването на материалите от СИК, избирателните списъци вътре в чувалите ли ще остават или ще има възможност да се съхраняват отделно? – въпросът е във връзка с последваща задължителна проверка на списъците от ГРАО!!!

6.      Тълкуване на § 16 от Допълнителните разпоредби: Ще се предприемат ли действия по закриване на кметства, които не отговарят на чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ и ако да, кога? Преди 23 октомври ли или след 30 октомври? Към момента кметовете на кметства на какво основание ще се приравнят с кметски наместници и трябва ли да се прави?

Въпросът не е към ЦИК, а към НС и другите компетентни органи!!!

7.      Съгласно чл. 71, ал. 3 от ИК областният управител с решение, което не подлежи на обжалване, може да отмени заповедта на кмета по чл. 71, ал. 2.

Областният управител отменя заповедта на кмета в определена част. Кметът отказва да изпълни решението. Срокът за утвърждаване на секциите е изтекъл. Какви са последствията, освен санкцията по чл. 299? Какво се случва с изборите в тези секции?

8.      Кметът и двамата зам.-кметове ще ползват отпуск по чл. 104, ал. 1 от ИК. Счита ли се това за прекратяване на правомощията им по чл. 278 от ИК?

Ако да, то съгласно чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА (ДВ, бр. 63/2007) общинският съвет следва да избере временно изпълняващ длъжността в 7-дневен срок преди края на мандата. Означава ли, че с регистрирането на кмета като кандидат е дошъл и края на мандата му?

Моля за тълкуване по какъв ред следва да се избере/назначи временно изпълняващия длъжността кмет на община/кметство.

Въпросът не е към ЦИК, а към НС и другите компетентни органи!!!

 Бележка:

Убедени сме, че, благодарение на активността и усилията на НАСО РБ, НСОРБ и други партньорски организации, гореизложените въпроси вече са намерили своето решение.

Благодарности към членовете на ЦИК и другите компетентни органи, допринесли с действията си за тяхното законосъобразно разрешаване! 

Септември 2011 г.