На 12 май 2022 г. /четвъртък/, в гр. Стара Загора, в конферентната зала на хотел „Мериан Палас“, се проведе ХХXI отчетно-изборно Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2021 г.

3. Приемане на отчет за дейността на КС за 2021 г.

4. Приемане на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджет 2021 г.

5. Приемане на бюджет на НАСО РБ за 2022 г. и делегиране на УС на права да извършва компенсирани промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

6. Избор на председател на УС на НАСО РБ и членове на органите на НАСО РБ /УС и КС/ за мандат 2022-2026 г.

7. Разни.

На заседанието на най-висшия орган на НАСО РБ присъстваха над 80 секретари на общини/райони – членове, кандидат-членове на НАСО РБ и гости.

Откриването в 14.00 ч. беше направено от Валя Радева - председател на УС на НАСО РБ, която поздрави присъстващите и даде думата на Милена Стоянова–Желева, заместник-кмет култура, туризъм и младежки дейности на Община Стара Загора, която приветства делегатите - членове на Националната асоциация на секретарите на общини от цялата страна. 

Гости на ОС на НАСО РБ бяха: Зоя Цвяткова - член на УС от 2002 година и председател на УС на НАСО РБ от 2004 г. до 2008 г., Васил Панчаров – изпълнителен директор на НАСО РБ за периода 1998-2016 г. и ВрИД през 2018 г., София Янчева - член на УС от 2006 година, зам. председател на УС на НАСО РБ от 2008 г., председател на УС на НАСО РБ от 2010 г. до 2020 г., Сезгин Бекир - член на КС от 2004 г. до 2008 г., член на УС от 2008 година, зам. председател на УС на НАСО РБ от 2008 г. до 2020 г., както и ръководни служители от общините.

Обръщението на почетните членове Зоя Цвяткова и д-р Сезгин Бекир създаде вълнение и много положителни емоции за всички присъстващи на Общото събрание.

Получени бяха поздравителни адреси и от партньори на НАСО РБ, които споделиха за пореден път удовлетворението си от съвместните дейности с НАСО РБ и значимостта на асоциацията като професионално сдружение в сферата на местните власти.

След проверка на легитимността на членовете и кворума на заседанието, установени от избраната Мандатна комисия, се пристъпи към разглеждане и гласуване на точките от приетия дневен ред на ОС.

С Решение на ХХXI ОС на НАСО РБ, за нови членове на асоциацията бяха приети 9 Секретари на общини и райони:

1. Стайко Танев – секретар на район Северен, Община Пловдив, Пловдив

2. Иванна Апостолова-Венева – секретар на Община Брезник

3. Росен Русинов – секретар на Община Брусарци

4. Шукри Джамферов – секретар на Община Цар Калоян

5. Николай Недялков – секретар на район Триадица, Столична община

6. Ренета Денкова – секретар на Община Елин Пелин

7. Галина Перкова Стоянова – секретар на Община Пещера

8. Панчо Любчов Панчев – секретар на Община Сандански

9. Бонка Йорданова – секретар на Община Кайнарджа

В делови порядък бяха докладвани, обсъдени и единодушно приети решения за приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2021 г., приемане на отчет за дейността на КС за 2021 г. и приемане на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджет 2021 г.

След докладвано в залата изменениена първоначалния проект, съгласно Решение на УС на НАСО РБ от 11.05.2022 г.,  беше приет и бюджетът на НАСО РБ за 2022 г. и бяха делегирани на УС права да извършва компенсирани промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер на разходите.

ОС на НАСО РБ пристъпи към избор на председател на УС на НАСО РБ и членове на органите на НАСО РБ /УС и КС/ за мандат 2022-2026 г. 

След проведен в съответствие с Устава на НАСО РБ избор, за председател на УС на НАСО РБ повторно и с единодушие беше избрана Валя Радева – секретар на Община Сливен, на която делегатите гласуваха доверие и издигнаха като единствена кандидатура.

За членове на Управителния съвет бяха избрани: Ангелина Топчиева, секретар на Община Пловдив, Гюлтен Еминова, секретар на Община Лозница, Делян Иванов, секретар на Община Стара Загора, Димитър Димитров, секретар на Община Угърчин, Зихни Дурмуш, секретар на Община Момчилград, Иван Динчев, секретар на район „Оборище“, Столична община, Иванка Иванова, секретар на Община Казанлък, Кремена Събева, секретар на Община Карнобат, Мария Найденова, секретар на Община Ценово и Румяна Дъчева, секретар на Община Севлиево.

Новият състав на Контролния съвет, избран от ОС, е от следните членове: Антоанета Костадинова, секретар на Община Червен бряг, Велко Велев, секретар на Община Петрич, Мартин Жлябинков, секретар на Община Перник, Стефка Граматикова, секретар на Община Ботевград и Хайрие Мехмед, секретар на Община Джебел.

На следващия ден, 13.05.2022 г. /петък/, новоизбраните членове на органите на НАСО РБ обсъдиха актуални за секретарите на общини въпроси и дискутираха по теми от предстоящите събития на НАСО РБ – Практическа конференция и Информационна среща с Министерство на електронното управление. С удовлетворение от втория работен ден беше закрита деловата част на програмата.

На 11.05.2022 г. и 12.05.2022 г. се проведоха и заседания на УС на НАСО РБ.

На своето първо заседание, състояло се непосредствено след приключване на Общото събрание, новият УС избра за заместник-председатели на НАСО РБ Кремена Събева, секретар на Община Карнобат и Румяна Дъчева – секретар на Община Севлиево.

С първото си решение от 12.05.2022 г., КС с единодушие избра за председател на контролния орган на НАСО РБ Хайрие Мехмед, секретар на Община Джебел.

 

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022