П Р А В И Л Н И К

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА

НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИТЕ НА ОБЩИНИ

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този Правилник урежда устройството и дейността на Общото събрание /ОС/, Управителния съвет /УС/, Контролния съвет /КС/, изпълнителния директор и административния персонал, както и реда за извършване на обществено полезна дейност на Сдружение „Националната асоциация на секретарите на общини в Република България” /НАСО РБ/., наричано по-нататък за краткост Сдружението.

Чл. 2. Дейността на НАСО РБ се осъществява въз основа на Конституцията на Република България, Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, Устава на Сдружението и разпоредбите на този Правилник, както и други нормативни актове, създаващи права и задължения.

Чл. 3. В своята дейност органите на НАСО РБ се ръководят от следните основни принципи:

- законност;

- самостоятелност;

- гарантиране и защита на интереси на членовете;

- публичност.

ГЛАВА ПЪРВА

Общо събрание

Чл. 4. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание /ОС/.

(2) Членове на ОС са всички секретари на общини/райони в Р България, членове на Сдружението.

(3) Членовете на ОС имат право на един глас.

Чл. 5. (1) ОС се свиква с писмена покана от УС, по негова инициатива или по искане на една трета (1/3) от членовете на Сдружението.

(2) Ако в последния случай УС в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, същото се свиква от съда по седалището на Сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл. 6. (1) Дневният ред на ОС и мястото за неговото провеждане се одобряват от УС.

(2) Поканата за ОС се публикува в интернет-страницата на НАСО РБ и се поставя на мястото за обявления в сградата, където се намира управлението на Сдружението, най-късно един месец преди насрочения ден. Тя трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканите до членовете на НАСО РБ се изпращат от Изпълнителния директор най-късно един месец преди насрочения ден. В заседанията на ОС, като гости, могат да участват бивши Председатели на УС, Изпълнителни директори, Почетни членове на НАСО РБ и други гости.

(4) Материалите по дневния ред на заседанието на ОС се изпращат заедно с поканата. Предложения за промени и допълнения в материалите по дневния ред и решенията към тях могат да се правят от членовете не по-късно от 14 дни преди датата на заседанието на ОС.

Чл. 7. (1) Заседанията на ОС са законни, ако на тях са представени повече от половината от всички членове. Допуска се един член на сдружението да представлява не повече от двама други членове на Общото събрание, въз основа на писмено, нотариално заверено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

 (2) При липса на кворум се прилагат разпоредбите на чл. 14, ал. 2 от Устава.

Чл. 8. (1) Заседанията на ОС са публични. По изключение и с решение на ОС, заседание или част от него, по определени въпроси, които предстои да бъдат разгледани, може да бъде и закрито.

(2) Предложението за закрито заседание трябва да бъде мотивирано. Решенията взети на закрито заседание се обявяват по общия ред.

Чл. 9. (1) Заседанията на ОС се ръководят от Председателя на УС.

(2) При отсъствие на Председателя, заседанията се ръководят от Заместник - председател на УС.

Чл. 10. (1) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, ОС не може да взема решения.

(2) Докладчици по въпроси от дневния ред могат да бъдат:

1.  членовете на УС и КС;

2.  изпълнителният директор;

3.  други лица, определени от УС или ОС.

Чл. 11. Продължителността на изказванията се определя с решение на ОС. Поредността на изказванията се определя въз основа на предварителните заявки или от поредността на поискалите думата, чрез вдигане на делегатска карта.

Чл. 12. (1) Председателят прекъсва заседанието за определено време при:

1.  липса на кворум в залата;

2.  нарушаване на реда, или по други причини, които възпрепятстват нормалната работа;

3.  при обявяване на почивка;

4.  по решение на ОС.

(2) Искане за проверка на кворум може да бъде направено по всяко време от всеки член на ОС.

(3) Прекъснато заседание се възобновява след отпадане на причината за прекъсването, съответно, след изтичане на времето за почивка, като в първия случай задължително се прави проверка за установяване на кворума.

Чл. 13. Приключването на разискванията по отделните точки от дневния ред се обявява от председателстващия, след гласуване от ОС.

Чл. 14. (1) Приемането на решения от ОС се извършва чрез гласуване “за”, “против” или “въздържал се”. По време на процедура на гласуване не се допускат изказвания.

(2) Гласуването е явно. То се извършва чрез вдигане на делегатска карта. ОС може да вземе решение и за провеждане на тайно гласуване.

(3) Гласуването за членове на УС и КС е тайно и се извършва с бюлетина за гласуване, освен ако ОС не реши друго.

Чл. 15. (1) Решенията на ОС се приемат в съответствие с предвиденото в Устава мнозинство.

(2) Резултатите от гласуването се обявяват от председателстващия.

(3) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени най-малко от една четвърт (1/4) от участвалите в гласуването, председателстващият разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл. 16. За всяко заседание на ОС се води протокол, който се подписва от председателстващия заседанието и от протоколчика, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

 

ГЛАВА ВТОРА

Управителен съвет.

Раздел първи. Конституиране.

Чл. 17.  Управителният съвет /УС/ се състои от 11 членове, включително и председателя, които се избират  от ОС за срок от 4 години, но за не повече от два последователни мандата.

Чл. 18. (1) ОС предлага и избира Комисия за провеждане на избора, в състав от 5 членове. Членовете на комисията не могат да бъдат кандидати за членове на УС и КС.

(2) Председателят на Комисията за провеждане на избора представя пред ОС процедурата за избор на членове на УС.

Чл. 19. Кандидатурите за членове на УС се издигат от членовете на ОС.

Чл. 20. (1) Право да прави предложения за кандидати за председател и членове на УС има всеки делегат, член на ОС. Направените самоотводи не се гласуват.

(2) На база на направените предложения се определят две интегрални бюлетини за гласуване -  за председател и за членове на УС.

(3) Изборът се осъществява с тайно гласуване, освен ако ОС не реши друго. В интегралната бюлетина кандидатите се подреждат по азбучен ред на първите имена.

(4) В случай на явно гласуване, то се извършва чрез вдигане на делегатска карта.

(5) Всеки делегат отбелязва имената на предпочитаните от него кандидати за членове на УС. Отбелязването се извършва в квадратчето пред името на съответния кандидат със знак „+”, „х” или друг ясен за отчитане на вота знак. Броят на отбелязванията в интегралната бюлетина за членове на УС не трябва да надвишава броя на членовете на УС.

(6) Всеки делегат поставя интегралната бюлетина в избирателна урна и се подписва в списъка на гласувалите.

Чл. 21. (1) След приключване на гласуването, бюлетините за гласуване се обработват от членовете на Комисията за провеждане на избора.

(2) Бюлетината за гласуване е невалидна в следните случаи:

1.   различава се по вид от раздадената на делегатите бюлетина ;

2.   отбелязания брой кандидати е по-голям от определения в чл. 16 от Устава на Сдружението и чл. 17 от настоящия Правилник.

Чл. 22. (1) За избрани за председател и членове на УС се смятат кандидатите, получили повече от половината от гласовете на присъстващите делегати. Председателят е и член на УС.

 (2) В случай, че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове и с това се надвишава броя, съгласно чл. 16 от Устава, се провежда ново гласуване само за тях.

(3) За резултатите от проведения избор за членове на УС се съставя протокол, който се подписва от членовете на Комисията за провеждане на избора.

Чл. 23. Резултатите от проведения избор се обявяват от Председателя на Комисията за провеждане на избора.

Чл. 24. (1) Член на УС може да бъде освободен предсрочно с решение на ОС:

1.  По предложение на УС:

а)  при подаване на оставка пред УС;

б) при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията си за повече от 6 месеца;

в) /отм. 2017 г./

2. При системно неизпълнение на задълженията си, както и при извършване на действия, водещи до накърняване на интересите и уронване на престижа на Сдружението.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 УС се произнася с мотивирано становище по предложението.

(3) /нова 2017 г./ При предсрочно освобождаване на член на УС, с решение на ОС, на следващо заседание се попълва състава на УС.

 Чл. 25. (1) На своето първо заседание УС избира двама Заместник-председатели.

(2) Гласуването е явно и се осъществява, съгласно предварително одобрени от УС процедурни правила.

(3) Председателят на УС може да бъде освободен предсрочно от длъжността с решение на ОС, по мотивирано предложение на УС, при наличие на основанията по чл. 24, ал. 1, т. 1, буква „а” и „б” и т. 2.

Раздел втори. Заседания на Управителния съвет.

Чл. 26 (1) УС осъществява дейността си на заседания, които се провеждат най-малко веднъж на три месеца.

(2) Заседанията се провеждат по предварително разработен годишен календарен график и определено място на ротационен принцип на домакинство от членовете на УС.

Чл. 27 (1) Заседанията се свикват от Председателя на УС:

1.  по негова инициатива.

2.  по искане на една трета (1/3) от членовете му.

(2) Ако председателят на УС не свика заседание в едноседмичен срок от постъпване на искането по ал. 1, т. 2, то може да се свика от всеки от заинтересованите членове на УС.

(3) Поканите се изпращат от Изпълнителния директор не по-късно от 10 календарни дни преди датата на заседанието, като в тях се посочват датата, мястото и часът на заседанието и проекта за дневен ред.

(4) Материалите за заседанието се изпращат на членовете на УС най-малко 5 календарни дни преди заседанието.

Чл. 28. На заседанията се разглеждат въпроси, включени в дневния ред. Членовете на УС могат да внасят мотивирани предложения за допълнения в дневния ред по проблеми, които имат неотложен характер.

Чл. 29. (1) Предложения и материали в УС могат да внасят членовете на УС, членовете на КС, Изпълнителният директор, областните координатори на Сдружението и други лица, определени от Председателя на УС.

(2) В заседанията на УС участват Изпълнителният директор, членовете на КС, областните координатори на Сдружението и други лица, поканени от председателя на УС.

Чл. 30. (1) Решенията на УС се взимат с явно гласуване, освен ако УС не реши друго по конкретен въпрос при определеното от Устава мнозинство. Присъстващо е и лице, с което има двустранна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) УС може да приема решение и без да бъде провеждано присъствено заседание, чрез гласуване по електронен път, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

(3) Текущо възникнали въпроси, свързани с изпълнение решенията на ОС и УС, се съгласуват, в оперативен порядък, от Изпълнителния директор с Председателя на УС.

(4) За заседанията на УС се съставя протокол, който се подписва от председателстващия заседанието на УС и протоколчика.

 

ГЛАВА ТРЕТА

Контролен съвет.

Чл. 31. (1) Контролният съвет /КС/ се състои от 5 членове, включително и председателя, които се избират от ОС за срок от 4 години, но за не повече от два последователни мандата.

(2) Процедурата за номиниране и избор на членове на КС е идентична с процедурата за номиниране и избор на  членове на УС, съгласно Глава втора, Раздел първи от настоящия Правилник.

(3) Гласуването е тайно, освен ако ОС не реши друго.

Чл. 32. (1) КС осъществява дейността си на заседания, които се провеждат най-малко веднъж на шест месеца.

(2) Заседанията се провеждат по предварително приет годишен календарен график и определено място на ротационен принцип на домакинство от членовете на КС.

Чл. 33. (1) Заседанията се свикват от Председателя на КС:

1.  по негова инициатива.

2.  по искане на поне двама от членовете му.

(2) Ако Председателят на КС не свика заседание в едноседмичен срок от постъпване на искането по ал. 1, т. 2, то може да се свика от всеки от заинтересованите членове на КС.

(3) Поканите се изпращат от Изпълнителния директор не по-късно от 10 календарни дни преди датата на заседанието, като в тях се посочват датата, мястото и часът на заседанието и дневния ред.

(4) Материалите за заседанието се изпращат на членовете най-малко 5 календарни дни преди заседанието.

Чл. 34. На заседанията се разглеждат само въпроси, включени в дневния ред. Членовете на КС могат да внасят мотивирани предложения за допълнения в дневния ред, само по проблеми, които имат неотложен характер.

Чл. 35. (1) Решенията на КС се взимат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) КС може да взема решения и без да бъде провеждано присъствено заседание, ако протоколът с решенията бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на КС.

(3) За заседанията на КС се съставя протокол, който се подписва от председателстващия заседанието на КС и протоколчика.

Чл. 36. (1) Предложения и материали в КС могат да внасят членовете на КС, членовете на УС, Изпълнителният директор, областните координатори на Сдружението и други лица, определени от Председателя на КС.

(2) В заседанията на КС, освен членовете му, могат да участват и други лица, определени от КС.

Чл. 37.  (1) Член на КС може да бъде освободен предсрочно с решение на ОС:

1.  По предложение на КС:

а)  при подаване на оставка пред КС;

б) при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията си за повече от 6 месеца;

в) /отм. 2017 г./

2. При системно неизпълнение на задълженията си, както и при извършване на действия, водещи до накърняване на интересите и уронване на престижа на Сдружението.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 КС се произнася с мотивирано становище по предложението.

Чл. 38. /отм. 2017 г./

Чл. 39. (1) Председателят на КС може да бъде освободен предсрочно с решение на ОС, по мотивирано предложение на КС, при наличие на основанията по чл. 37, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б” и т. 2

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Изпълнителен директор и административен персонал.

Чл. 40. (1) Изпълнителният директор се избира от УС чрез конкурс.

(2) Председателят на УС сключва трудов договор с избрания кандидат за срок от 4 години.

(3) В срок не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 1 месец преди изтичане срока на договора по ал. 1, Изпълнителният директор представя пред УС отчет за дейността си и програма за работа за следващите 4 години.

(4) Въз основа на представените по ал. 3 документи, УС приема оценка за работата на Изпълнителния директор.

(5) В случай че УС даде положителна оценка на дейността на Изпълнителния директор, се взема решение за удължаване на трудовия договор за срок от 4 години. Удължаването на срока на договора може да се извършва неопределен брой пъти.

(6) Решение за обявяване на конкурс за нов Изпълнителен директор се взема в следните случаи:

1.  при подаване на оставка от Изпълнителния директор;

2.  когато оценката на УС за неговата дейност е незадоволителна;

3.  при предсрочно прекратяване на трудовия договор.

(7) Решенията по ал. 4 и 5 се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на УС.

Чл. 41. (1) В случаите по чл. 40, ал. 6,  УС в едномесечен срок обявява конкурс за заемане на длъжността Изпълнителен директор. Условията за участие в конкурса за Изпълнителен директор включват изисквания за:

1.  завършено висше образование;

2.  опит в сферата на местното самоуправление или местната администрация;

3. владеене на поне един от основните европейски езици (английски, френски, немски или испански) ;

4.  представяне на програма за работа през мандата;

5.  други изисквания, определени от УС.

(2) Условията на конкурса се публикуват в интернет-страницата и Информационния бюлетин „Секретар” на НАСО РБ.

(3) Конкурсът се провежда на два етапа – предварителен подбор по документи и интервю.

(4) За предварителен подбор на подалите документи кандидати, УС избира от своя състав 5-членна комисия.

(5) След провеждане на интервю с допуснатите по документи кандидати, комисията по ал. 4 предлага на УС не по-малко от двама кандидати, освен ако се е явил само един кандидат.

(6) Изпълнителният директор се избира от УС с мнозинство 2/3 от всички членове измежду предложените по ал. 5 кандидати. Гласуването се извършва по предварително одобрени от УС процедурни правила.

(7) Трудовият договор с Изпълнителния директор се прекратява предсрочно при наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал.1, т. 1 и т. 2 и ал. 2

Чл. 42. (1) Изпълнителният директор:

1.   изпълнява функциите и задачите, произтичащи от законите и Устава;

2.   осъществява и други функции и задачи, възложени му от ръководните органи на Сдружението.

(2) За постигнати резултати и мотивация на персонала Изпълнителният директор може, в рамките на реализирана икономия от средства за работни заплати, да стимулира материално членовете на административния персонал в края на годината, като индивидуалният размер се определя според конкретния принос на всеки служител. Размерът на материалното стимулиране на Изпълнителния директор се определя от УС.

Чл. 43. (1) Административният персонал осигурява изпълнението на Годишните програми за дейността на НАСО РБ в следните основни направления:

1.  осъществява оперативното взаимодействие и контакти с представители на местната и централната държавна власт, както и участва, при покана, в заседания на комисии към Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, консултативни съвети и други органи;

2.  оказва консултантска, експертна и техническа помощ на членовете на Сдружението;

3. участва в разработването на програми и проекти, насочени към подпомагане на дейността на общините в отделните направления на тяхната компетентност;

4. организира и участва в провеждането на квалификационни курсове, семинари и други прояви, имащи за цел повишаване квалификацията на  членовете на Сдружението и служителите в общинските администрации;

5. осъществява взаимодействие и координация с НСОРБ и регионалните сдружения на общини, професионалните сдружения на общински специалисти и други неправителствени организации;

6. осъществява сътрудничеството с международни организации и асоциации на местните власти, поддържа връзки и осигурява взаимодействието с други неправителствени организации в чужбина;

7. подготвя издаването и разпространяването на Информационен бюлетин „Секретар” на Сдружението и други информационни, рекламни, справочни и консултативни материали;

8. осигурява дейността на Общото събрание, Управителния съвет, Контролния съвет, работните групи и други органи на Сдружението;

9. организира и участва в регионални, национални и международни форуми по въпросите на местното самоуправление;

10. организира и осъществява финансово-счетоводната, деловодната и други административни дейности, присъщи за нормалното и законосъобразно функциониране на Сдружението;

11. осъществява и други функции и задачи, възложени му от Изпълнителния

директор и органите на Сдружението.

(2) Структурата и числеността на административния персонал се определят от УС, по предложение на Изпълнителния директор.

 

ГЛАВА ПЕТА

Ред за извършване на обществено полезна дейност.

Чл. 44. НАСО РБ извършва дейност в обществена полза като :

1. Разработва и предоставя  конкретни предложения до органите на държавната власт - законодателна, съдебна и изпълнителна, които допринасят за усъвършенстване на управлението на общинските администрации;

2. Предлага консултантски, експертни и други становища на своите членове и партньорски организации;

3. Популяризира водещия опит и добрите практики в областта на местното самоуправление и публичната администрация, като разработва и предлага ефективни програми и форми на обучение;

4.  Организира срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие по въпросите на местното самоуправление и публичната администрация;

5. Насърчава свободен обмен на информация и идеи в областта на местното самоуправление и публичната администрация;

6. Разработва и управлява и/или участва в проекти, свързани с  повишаване капацитета на местната администрация и устойчивостта на неправителствените организации.

Чл. 45. (1) Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в Устава на НАСО РБ, като се използват предвидените в бюджета на Сдружението средства.

(2) УС изготвя проект за Програма за осъществяване на дейността на НАСО РБ, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.

Чл. 46. (1) За осъществяване на дейностите по чл. 44 от настоящия Правилник се създават работни групи от членове на Сдружението.

(2) Членове на работните групи могат да бъдат и външни на Сдружението лица.

(3) Създаването на работна група, във връзка с осъществяването на някоя от посочените в чл. 44 дейности, става с решение на УС.

С решението се определя съставът и броят на членовете на работната група, както и срокът за осъществяване на поставената задача.

(4) Работната група, след приключване на дейността си в определения срок, предава на УС отчет и проекто-документи, свързани с осъществяването на посочените дейности.

(5) След обсъждане на представените от работната група документи и/или проекти, УС може да предостави на работната група допълнителен срок за внасяне на изменения или допълнения на представените материали.

(6) След окончателното приключване на дейността на работната група, УС приема резултатите от работата й.

Чл. 47. Имуществото на Сдружението включва правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от ЗЮЛНЦ.

Чл. 48. (1) ОС приема годишен бюджет на НАСО РБ.

(2) Проектът за Бюджет на Сдружението се изготвя от Изпълнителния директор, който го представя на УС за обсъждане и внасяне за разглеждане от ОС. Предоставя се възможност на членовете на Сдружението да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета от ОС.

(3) Бюджетът на Сдружението се изпълнява от УС и Изпълнителния директор.

(4) В срок до 31 март на всяка година Изпълнителния директор съставя Годишен счетоводен отчет. Същият се представя на УС за обсъждане и внасяне за разглеждане от ОС.

(5) Годишният счетоводен отчет се приема от ОС на Сдружението.

(6) В срок до 31 май на всяка година Изпълнителния директор заявява за вписване в Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието заверения Годишен счетоводен отчет, след приемането му от ОС.

Чл. 49. (1) Източници на средства на Сдружението са имуществени вноски на членовете,  дарения от физически и юридически лица и други източници.

(2) Имуществената вноска на членовете е годишния членски внос.

(3) Имуществените вноски на членовете се определят по вид, размер и срок на внасяне в чл. 9 на Устава на Сдружението.

(4) НАСО РБ може да придобива по силата на дарения както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти, при спазването на действащото законодателство в Р България.

(5) Сдружението набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане на дейности, съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цели на Сдружението, организирани от държавата или международни организации при спазване на действащото законодателство и международните актове, в сила за Р България.

Чл. 50. Средствата на НАСО РБ се използват за постигане на целите, определени в Устава на Сдружението.

Чл. 51. (1) При осъществяване на дейността си НАСО РБ разходва средствата си възмездно и безвъзмездно.

(2) НАСО РБ може да придобива и разходва възмездно средства и вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори, необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в Устава, при спазване на законодателството на Р България.

Чл. 52. (1) НАСО РБ може да разходва безвъзмездно средства за постигане на целите, определени в Устава.

(2) За безвъзмездно разходване на имущество на Сдружението, ОС взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички присъствуващи членове, с изключение на случаите по чл. 55 от настоящия Правилник.

(3) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението и са сключени при публично обявени общи условия.

Чл. 53. Разходите, които НАСО РБ извършва включват:

1.  Разходи за осъществяване на функциите на органите на Сдружението и изпълнението на правомощията им, включващи:

а)  разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;

б)  разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори и осигурителни вноски;

в) други разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на НАСО РБ, включително разходи по организацията и провеждането на ОС на Сдружението, разходи по организацията и провеждането на заседанията на УС и КС, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи по чл. 44 от настоящия Правилник.

2. Разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на НАСО РБ и непосредствено свързани с осъществяването на  дейностите:

а) разходи за провеждане на обучение чрез организация на курсове, семинари, конференции и други подобни от Сдружението;

б) разходи за разработване на проекти, свързани с постигането на целите на НАСО РБ;

в) разходи за създаване и поддръжка на материална база, предназначена за осъществяване на дейностите по чл. 44 от настоящия Правилник;

г) разходи за награди на лица, със заслуги към НАСО РБ и постижения в областта на местното самоуправление.

Чл. 54. (1) НАСО РБ разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите и осъществяването на дейностите си, съгласно Устава, чл. 52 от настоящия Правилник и в съответствие с приетите решения от ОС.

(2) Безвъзмездното разходване на имуществото на Сдружението се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на Сдружението и непосредствено предназначени за осъществяването на основната дейност по чл. 44 от настоящия Правилник.

(3) Решението за безвъзмездно разходване на средства за всяка година от дейността на Сдружението се включва в Годишната програма и Годишния бюджет на Сдружението.

Чл. 55. При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното разходване на имуществото си, НАСО РБ подпомага имуществено членовете си  по следните начини:

а)  безвъзмездно предоставяне за ползване на специализирана литература в областта на местното самоуправление;

б) безвъзмездно предоставяне на право на участие в курсове, семинари, конференции и други подобни, организирани и провеждани от Сдружението, самостоятелно или съвместно с други лица;

в) безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разноски за участие в курсове, семинари, конференции и всякакви форми на обучение и квалификация в областта на местното самоуправление, организирани от други лица в страната и в чужбина;

г) безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разходи за лечение на членове на Сдружението;

д) безвъзмездно предоставяне на парични и/или материални награди на членове и административния персонал на Сдружението, както и на външни лица, със заслуги към НАСО РБ и/или постижения в областта на местното самоуправление.

Чл. 56.  Решенията по чл. 55, буква „в”, „г” и „д”, се вземат с единодушие от всички членове на УС, в съответствие с предвидените средства, предназначени за използването им и съгласно ред и критерии за подбор на лицата, в чиято полза се разходват, определени от УС на Сдружението.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Изпълнението на настоящия Правилник се възлага на Председателите на УС и КС и на Изпълнителния директор.

§ 2. Контролът по изпълнението на Правилника се възлага на КС.

§ 3. Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, Устава  на Сдружението и законодателството на Република България.

§ 4. Правилникът е разработен на основание чл. 17. т. 9 от Устава на НАСО РБ и приет на заседание на УС, състояло се на 02.09.2010 г. в гр. Видин.

§ 5. На основание на чл. 12, ал. 1, т. 3 от Устава на НАСО РБ Правилникът е приет от ХVІІІ Общо събрание на НАСО РБ, проведено на 14 април 2011 г. в гр. Видин.

Правилникът е изменен и допълнен с Решение № 8 на XXV-то ОС на НАСО РБ, проведено на 20 април 2017 г. в  гр. Хисаря.

 

Приложение А

към Правилника за устройство и дейност на НАСО РБ

 

У С Л О В И Я   И   П Р О Ц Е Д У Р И

за организиране и провеждане на масови прояви на НАСО РБ

Общи условия

Чл. 1. Настоящият документ урежда условията и процедурите за организиране и провеждане на прояви с масов характер на НАСО РБ, в т.ч. подбор на време и място, дневен ред /работна програма/ и условия за участие.

Чл. 2. Под „прояви с масов характер” се разбират Общо събрание /ОС/, Конференции, Форуми и други подобни, предложени за провеждане от ОС, Управителния съвет /УС/ и други органи или членове на НАСО РБ, в съответствие с Устава и Правилника на НАСО РБ.

 Чл. 3. Работните срещи, обучения и семинари с оперативен и/или регионален характер не са предмет на настоящия документ. Условията за тяхното провеждане се определят в оперативен порядък от УС, в съответствие с потребностите и/или Програмата на дейностите на НАСО РБ.

Време за провеждане на проявите

Чл. 4. Времето за провеждане на проявите трябва да е съобразено с липсата на предварително известни и планирани професионални ангажименти на секретарите на общини, национални празници и други чествания, валидни за цялата страна.

Чл. 5. Допустимо е провеждането на Конференции и Форуми на НАСО РБ като паралелни прояви на ОС на НАСО РБ или масови прояви на партньорски организации, в т.ч. НСОРБ, РАО и др.

Чл. 6. Препоръчителен период от време за провеждане на Практически конференции на НАСО РБ извън работната среда са месеците май-юни или септември-октомври, с отчитане на условията по чл. 4.

Чл. 7. Времетраенето на съответните прояви е както следва:

 1. Общо събрание – 1-2 дни.
 2. Конференция /Форум – 1-2 дни.
 3. Практическа конференция извън работната среда / в страната/ - 2-3 дни.
 4. Практическа конференция извън работната среда / в чужбина/ - 4-5 дни.

Място за провеждане на проявите

Чл. 8. Място за провеждане на проявите може да бъде всяко населено място или курортен комплекс на територията на страната.

Чл. 9. Предложения за място на провеждане на съответната проява могат да правят членове на управителните органи, изпълнителния директор, областните координатори и легитимните членове на НАСО РБ.

Чл. 10. Мястото трябва да отговаря на следните условия:

1. Когато е в населено място или на територията на община, на която секретарят на община е член на НАСО РБ. Колегата е и символичен домакин на проявата.

2. Населеното място/комплексът да позволява лесен и непосредствен достъп с обществен и друг вид транспорт и да има нормална телекомуникационна инфраструктура.

3. Хотелът/комплексът да бъде с категория 3 – 4 **** и да разполага с:

- Стаи за настаняване на участници и гости – не по-малко от 150, в един или два хотела в непосредствена близост;

- Специализирана конферентна зала, оборудвана с презентационна и офис-техника, озвучаване и подходяща инфраструктура за организиране на кафе-паузи – за не по-малко от 130 човека;

- Ресторант – за не по-малко от 150 човека;

- Наличието на подходяща и достъпна СПА-инфраструктура е предимство.

4. С отчитане на масовия характер на проявите, да се предпочитат оферти с отстъпки от около и над 20% от цените на услугите в хотела/комплекса, в т.ч. нощувки, хранене и кафе-паузи и др. Да съществуват възможности за договаряне на допълнителни условия.

Чл. 11. Периодът, времетраенето и мястото на провеждане на съответната проява /без тези, организирани от партньорски НПО/, работната програма и всички други условия за участие се определят с решение на УС.

Срок: 6 седмици от датата на проявата.

Време, място и условия за провеждане на прояви в чужбина

Чл. 12. След официално отправено запитване до членовете на НАСО РБ, предложения за периодът, времетраенето и мястото на провеждане на прояви в чужбина могат да правят всички членове на НАСО РБ и изпълнителния директор, в съответствие с приоритетите на НАСО РБ.

                        Срок: 2 месеца преди проявата

Чл. 13. След обсъждане на предложенията, УС приема решение за рамковите условия за периодът, времетраенето и мястото на провеждане на проявата, които да се включат в запитването за оферти от тур-оператори по критерии „най-добри условия и цена”.

                        Срок: за запитване за оферти – 7 седмици преди проявата

                                 за получаване на оферти – 6 седмици преди проявата

Чл. 14. След оценка на офертите, УС приема решение за избор на фирма-туроператор и определя програмата /в т.ч. и деловата/ и всички условия за организиране и провеждане на проявата.

                        Срок: 6-5 седмици преди проявата

Чл. 15. За всички прояви на НАСО РБ в страната и чужбина Изпълнителният директор изпраща писма-покани за участие.

                        Срок: 5 седмици преди проявата

Чл. 16. Заявките за участие във всички прояви в страната и чужбина да се изпращат в офиса на НАСО РБ.

                        Срок: 2 седмици преди проявата

Чл. 17.

/1/ Реда на вписване на участници в практически конференции в чужбина на НАСО РБ, са както следва:

 1. Легитимни членове на НАСО РБ.
 2. Действащи секретари на общини,  които не са членове на НАСО РБ.
 3. Почетни членове на НАСО РБ.
 4. Бивши колеги секретари.
 5. Други общински служители.
 6. Съпрузи, деца, близки.

/2/  Разпределение на бонус местата:

 1. Изпълнителен директор.
 2. Средствата от останалите бонус места, се внасят по сметката на асоциацията.
 3. Разликата в заплащането разходите за конференцията, между легитимните членове и всички останали да бъде поне 100 лева, които средства остават в сметката на НАСО РБ.
 4. След всяко пътуване Изпълнителният директор отчита всички приходи и разходи от практическата конференция пред Управителния и Контролния съвет.

Настоящият документ е приет с Решение № 77 на УС на НАСО РБ от 14.02.2013 г., като Приложение А към Правилника за устройство и дейност на НАСО РБ, приет от ХVІІІ Общо събрание на НАСО РБ, проведено на 14 април 2011 г. в гр. Видин.

Последни промени /нов чл.17/, съгласно решение № 48 / 25.08.2016 г. от заседание на УС в гр. Каварна. 

logo title


sar
  Logo IPPM 2022