Наръчник на секретаря на община

През 2005 г., в рамките на Работния план на дейностите на НАСО РБ, екип от секретари “събра” в една папка всички необходими материали, нормативни актове, указания, препоръки и др., необходими за нормалната професионална работа на секретаря на община. Така асоциацията издаде “Наръчник на секретаря на община”, който бе предоставен на членовете по време на ХІІ-то ОС на НАСО РБ. “…издание с изключително висока професионална стойност!” – такава бе оценката на членове и други общинските ръководители и служители. Поради формáта на Наръчника / в папка с рингове / се предвижда периодично да добавяме още материали и/или да обновяваме тези, които са претърпели изменения и допълнения или не са актуални. Така Наръчникът ще се превърне в постоянно актуализиран професионален справочник и консултант на секретаря на община.
От друга страна, поради постъпването на нови членове в асоциацията и интерес от други организации и ведомства, наложително е периодично преиздаване на Наръчника в обновения си вариант в съответния тираж.
От трета страна, по предложение на членовете на асоциацията Наръчникът бе издаден и на електронен носител, с оглед рационалното използване, особено на приложенията и непосредствената възможност за обработването им на РС. Електронният формат на Наръчника също ще бъде периодично актуализиран и предоставян на членовете на сдружението.