Онлайн заседание на КС на НАСО РБ - 11.03.2024 г.

Онлайн заседание на КС на НАСО РБ - 11.03.2024 г.

Днес, 11.03.2024 г. от 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе заседание на Контролният съвет /КС/ на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Преглед на изпълнението на решенията на УС за периода януари 2023 – декември 2023 г.

2. Проверка и контрол на счетоводната документация.

3. Проверка и контрол на придобитите материални активи за 2023 година.

4. Проверка и контрол на деловодната дейност и състояние на документите в архива.

5. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на Изпълнителния директор за периода януари 2023 – декември 2023 г.

6. Даване на становище по Доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2023 година.

7. Преглед и съгласуване на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджета на НАСО РБ за 2023 г.

8. Преглед и съгласуване на проектобюджета на НАСО РБ за 2024 г. и делегиране на УС права да извършва компенсирани промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

9. Съставяне и приемане на Доклад и отчет за дейността на КС за периода януари 2023 г. - декември 2023 г.

10. Разни.

В работата на заседанието взеха участие: Хайрие Мехмед, председател на КС на НАСО РБ и секретар на Община Джебел и членовете: Антоанета Костадинова, секретар на Община Червен бряг, Мартин Жлябинков, секретар на Община Перник и Стефка Граматикова, секретар на Община Ботевград. Отсъства Велко Велков, член на КС.

На заседанието присъстваха още: Силвия Даскалова - изпълнителен директор и Анна Карапанчева – счетоводител на НАСО РБ.

След разглеждане на точките от дневния ред, извършване на проверка и обсъждане на резултатите и представените писмени материали, КС на НАСО РБ единодушно прие да предложи на предстоящото ХХXІV Общо събрание на НАСО РБ следните проекти на решения:

1. Приема Доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2023 година.

2. Приема Отчет за работата на Контролния съвет на НАСО РБ за 2023 г.

3. Приема финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджета на НАСО РБ за 2023 г.

4. Приема проектобюджета да стане Бюджет на НАСО РБ за 2024 г. и да се делегират на УС права да извършва компенсирани промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

На заседанието бяха обсъдени и организационни въпроси, свързани с работата на КС на НАСО РБ и текущите дейности на Асоциацията.