Онлайн заседание на УС на НАСО РБ - 05.07.2023 г.

Онлайн заседание на УС на НАСО РБ - 05.07.2023 г.

На 05.07.2023 г., 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на Управителния съвет /УС/ на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Иван Динчев, Иванка Иванова и Мария Найденова членове на УС. 

Отсъстваха: Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Димитър Димитров и Зихни Дурмуш членове на УС.

В заседанието взеха участие още: Хайрие Мехмед, председател на КС, Стефка Граматикова, член на КС и Силвия Даскалова –  изпълнителен директор.

Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решенията на УС от Протокол 4/10.05.2023 г. и предходните.                                                          

2. Финансов отчет и оценка на проведеното ХХХIII редовно Общо събрание на НАСО РБ.

3. Финансов отчет и оценка на проведената ХVII Практическа конференция на НАСО РБ.                                                          

4. Планиране на предстоящи дейности на НАСО РБ за 2023 г.                                                          

5. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.                                                          

6. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.                                                          

7. Разни.

По време на заседанието присъстващите споделиха личните си впечатления и удовлетворението от нивото и организацията на ХХХIII редовно Общо събрание на НАСО РБ събитието. Всичко това беше потвърдено многократно още по време на събитието и от членовете на НАСО РБ, което беше основание да бъде дадена висока оценка на проведеното събитие. Положително беше оценена и проведената в периода 11.06–14.06.2023 г. в гр. Върнячка баня, Сърбия ХVII Практическа конференция на НАСО РБ.

При обсъждане на бъдещите дейности на НАСО РБ се взе решение за провеждане през 2023 г. на поредица от тематични онлайн срещи с Министерство на електронното управление, по конкретни въпроси, свързани с практическото прилагане на ЗУЕ, подзаконовите нормативни актове, осъществяване на бюджетния контрол, както и започване на дейности по организация на регионални срещи за Югозападен район/ включващ членовете на НАСО РБ от общините от областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София, Пазарджик и Пловдив/ и Североизточен район/ включващ членовете на НАСО РБ от общините от областите Варна, Добрич, Търговище, Шумен, Разград, Русе и Силистра/, планирани за края на м. септември и началото на м. октомври.