Заседание на УС на НАСО РБ в с. Старосел - 10.05.2023 г., 11.05.2023 г., онлайн заседание - 17.05.2023 г.

Заседание на УС на НАСО РБ в с. Старосел - 10.05.2023 г., 11.05.2023 г., онлайн заседание - 17.05.2023 г.

На 10.05.2023 г. от 14:00 часа, в с. Старосел, Тракийска резиденция „Старосел“, Конферентна зала „Евридика“, се проведе разширено заседание на Управителния съвет /УС/ на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Гюлтен Еминова, Димитър Димитров, Зихни Дурмуш, Иван Динчев, Иванка Иванова и Мария Найденова, членове на УС. 

Отсъстваха: Ангелина Топчиева и Делян Иванов, членове на УС.

В заседанието взеха участие още: Антоанета Костадинова, Велко Велев и Стефка Граматикова, членове на КС, Камелия Савова, областен координатор на НАСО РБ за област Монтана и Силвия Даскалова – изпълнителен директор.

Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решенията на УС от Протокол 3/11.04.2023 г. и предходните.                                                          

2. Разглеждане на подадени заявления за членство в НАСО РБ.                                                          

3. Обсъждане на подготвителни действия за провеждане на ХХХIII редовно Общо събрание на НАСО РБ.                                                          

4. Планиране на предстоящи дейности на НАСО РБ за 2023 г.                                                          

5. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.                                                          

6. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.                                                          

7. Разни.

На заседанието на Управителния съвет, продължило на 11.05.2023 г. и онлайн на 17.05.2023 г., се даде положителна оценка за проведената на 25 април 2023 г., в гр. Казанлък, в Конферентната зала на Музей на розата, втора за годината регионална среща на НАСО РБ.

УС на НАСО РБ обсъди предстоящото подписване на Меморандум за сътрудничество с Катедра „Публична администрация“ със Софийски университет „Свети Климент Охридски“ и очерта поле за бъдещи съвместни дейности, които да бъдат осъществени в рамките на партньорството, както и тематичния обхват на ХVII Практическа конференция на НАСО РБ, м. юни 2023 г., гр. Върнячка баня, Сърбия.

Изпълнителният директор докладва за участието си в кръгла маса, организирана и проведена на 28 април 2023 г. от КЗЛД, на тема „Популяризиране на влизането в сила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – въпроси и отговори”. Във връзка с приложението на новоприетия закон и разработените по възлагане на НАСО РБ Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях, бяха разгледани въпроси, които да бъдат поставени по време на планираната за 12.05.2023 г. Информационна среща-дискусия на тема „Новите ангажименти на общините, като задължени субекти по смисъла на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)“.