На 11.02.2021 г., 14.30 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Иван Борисов, Иванка Иванова, Кремена Събева и Мария  Найденова, членове на УС. 

Отсъства: Мариян Паскалев, член на УС.

В заседанието взеха участие още: Галина Владиславова, председател на КС, Антоанета Костадинова, Димитър Димитров и Иван Динчев, членове на КС на НАСО РБ, Снежана Панайотова, секретар на Община Руен и областен координатор на НАСО РБ за област Бургас, и Силвия Даскалова - изпълнителен директор.

Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решения на УС от Протокол 9/21.12.2020 г. и предходните.

2. Отчет и оценка на проведения онлайн семинар-дискусия на НАСО РБ на тема "Актуални проблеми на системата за възнаграждения на служителите в държавната администрация".

3. Обсъждане на подготвителни действия за провеждане на ХХХ редовно Общо събрание на НАСО РБ.

4. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.

5. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

6. Разни.

На заседанието на УС на НАСО РБ се взе решение за провеждане на онлайн обучение през м. април 2021 г. и се планираха бъдещи дейности на Асоциацията.

Бяха взети решения за подготовка на становища и предложения: за промяна на стандарта за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, становище на НАСО РБ по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване и предложение за създаване на Национален регистър на лицата, поставени под настойничество и попечителство.

Обсъдена беше и възможността за провеждане на тематични онлайн срещи-дискусии и обучение, във връзка с предстоящите избори за Народно събрание.

Беше определена и предварителна дата за провеждане на редовното Общо събрание на НАСО РБ – 03.06.2021 г.

 

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022