Вписване на административна услуга, предоставяна от общинските администрации в Регистъра на услугите: „Приемане на данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти“

Вписване на административна услуга, предоставяна от общинските администрации в Регистъра на услугите: „Приемане на данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти“

НАСО РБ е изпратила до главния секретар на Министерски съвет следното становище по подаденото от Община  Струмяни  заявление за вписване на административна услуга, предоставяна от общинските администрации „Приемане на данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти“:

Съгласно легалното определение дадено в Административнопроцесуалния кодекс, административна услуга е:

а) издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;

б) издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;

в) извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;

г) консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга;

д) експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация.

От една страна, Законът за местните данъци и такси регламентира случаите и сроковете,  в които данъчно задължените лица следва да подават декларации, като при неизпълнение на това задължение същите подлежат на административнонаказателна отговорност.

От друга страна, служителите на общинска администрация, като орган по приходите са задължени да приемат и обработват информацията, подадена от данъчно задължените лица на хартиен носител, както и тази получена по служебен път от Служба по вписванията и Министерство на  вътрешните работи. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗМДТ, данъчните декларации могат да се подават и по електронен път по реда на ДОПК.

Приемането и обработката на декларации е основно задължение на органите по приходите, представлява част от вменените им със закон функции, без да притежава белезите на административна услуга и дейност по нейното предоставяне.

Подаването и приемането на данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижим имот не е административна услуга, по смисъла на АПК, а се явява изпълнение на нормативни задължения на два субект - данъчно задълженото лице и органът по приходите.

Предвид гореизложеното считаме, че заявената за вписване от Община  Струмяни административна услуга, предоставяна от общинските администрации „Приемане на данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти“ не следва да бъде вписвана в Регистъра на услугите.