Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Във връзка с публикуваната на 11.09.2020 г. на Портала за обществени консултации обществена консултация по Проект на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, НАСО РБ е изразила следното становище и предложение: 

По отношение на Глава шеста, РЕГИСТРИ И СИСТЕМИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“, Раздел I. Информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност от Проекта на Наредба, както и чл. 7г от ЗЕУ, който е основание за създаване на тази информационна система относно общините,

Вписване на административна услуга, предоставяна от общинските администрации в Регистъра на услугите: „Приемане на данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти“

НАСО РБ е изпратила до главния секретар на Министерски съвет следното становище по подаденото от Община  Струмяни  заявление за вписване на административна услуга, предоставяна от общинските администрации „Приемане на данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти“:

Съгласно легалното определение дадено в Административнопроцесуалния кодекс, административна услуга е:

Приложение на Закона за достъп до обществена информация

НАСО РБ е изпратила становище и предложение до председателя на Народното събрание на Република България, заместник-министър председателя на Република България, министъра на правосъдието, министъра на финансите, ВАС и НСОРБ, по повод на множество сигнали от секретари на общини, в които се съобщава, че в последните месеци се наблюдава значително увеличение на броя на подадените в общините заявления за достъп до обществена информация.

Тази тенденция се проявява в по-висока степен в малките общини, които срещат затруднение при изпълнение в срок на изискванията на Закона за достъп до обществена информация, поради големия обем на исканата информация и липсата на служители, които да бъдат ангажирани с подготовката на документите.

Предложение относно възнагражденията на общинските преброителни комисии, изпратено до главния секретар на Министерски Съвет

 

Преброяването, което ще се проведе през 2021 г. във всички държави членки на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Регламент 2017/712 на Комисията, е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната.

 

Част от подготовката на Преброяване 2021 е предстоящото назначаване на общинските преброителни комисии.

Предложение относно изпълнение на задълженията на администрациите по Наредбата за Административния регистър

Във връзка с изпълнение на задълженията на общинските администрации съгласно  Наредбата за Административния регистър, НАСО РБ е изпратила до главния секретар на администрацията на Министерски съвет становище и предложение да бъдат предприети мерки за създаване на възможност за актуализиране в ИИСДА на информацията по отношение на кметства и кметски наместници в структурата на „общинска администрация“ в Административния регистър, както следва:

Електронни свидетелства за съдимост

По повод на множество сигнали от секретари на общини, в които се съобщава за установяване на несъответствия във връзка с издадени електронни свидетелства за съдимост, НАСО РБ е изпратила до Министерство на правосъдието следното становище:

Общините при изпълнение на функциите и задълженията, делегирани им от съответните закони, осъществяват достъп на страница на Министерство на правосъдието до електронни свидетелства за съдимост чрез предоставен код за достъп, който е получен от заявителя. Електронните свидетелства за съдимост се ползват със същата сила, като свидетелствата за съдимост, издадени на хартиен носител.

Предложение относно възлагане на кметове на общини и кметства от частни съдебни изпълнители /ЧСИ/ и нотариуси да връчват съдебни книжа

По повод на множество сигнали от секретари на общини, в които се съобщава, че буквално са „затрупани“ с призовки и други книжа, изпратени им от ЧСИ по изпълнителни и граждански дела, за връчване по реда на чл. 42, ал. 1, изр. посл. от ГПК, НАСО РБ е изпратила до Министерство на правосъдието, Камарата на частните съдебни изпълнители и НСОРБ следното становище и предложение:

През 2015 г. г-жа Вергиния Мичева-Русева, Заместник-министър на правосъдието, е изразила становище по прилагането на цитирания законов текст в свое писмо изх. № 66-08-214 / 11.12.2015 г., изпратено до кметовете на общини чрез НСОРБ.

Предложение за предприемане на действия, свързани с въвеждане на Е-управление

В продължение на установеното отлично партньорство между ДАЕУ и НАСО РБ, във връзка с публикуваната на Портала за обществени консултации обществена консултация по Проект на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г. и актуализиране на Пътната карта за нейното изпълнение, както и предстоящата информационна среща на 19.04.2019 г. в гр. Пловдив, НАСО РБ е изпратила до ДАЕУ за обсъждане следните предложения:

Актуализираната Пътна карта за периода 2019-2023 г. включва приоритетни мерки за изпълнение на стратегическите цели, заложени в Стратегията за развитие на електронно управление в Република България за периода 2019 – 2023 г.,

Становище на НАСО РБ по проблемите на е-управление

Общо е безпокойство в общините от наближаване на 01.11.2018 г., датата на която ще се премине изцяло към електронен обмен на документи между администрациите.

Секретарите на общини, като пряко отговорни за този процес, имат усещане, че няма да могат да се справят с реалните трудности, които ще възникнат.

Към 01.11.2018 г. се очаква да е налице технологична готовност за обмен на документи, като бъдат отстранени съществуващите към настоящия момент проблеми в обмена на документи между администрациите.

Становище на НАСО РБ

ДО
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Възлагане на кметове на общини и кметства от частни съдебни изпълнители /ЧСИ/ и нотариуси да връчват съдебни книжа.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАХАРИЕВА,