Днес, 01.12.2023 г., чрез платформата Zoom се проведе онлайн обучение на НАСО РБ на тема: „Нови моменти в правния режим на несъвместимостта и декларирането на имущество и интереси по Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/. Актуални аспекти на приложението на ЗПК във връзка с новия мандат на местната власт“. За обучението се регистрираха и взеха участие над 80 секретари на общини/райони, членове на НАСО РБ, юристи, експерти по управление на човешките ресурси, членове на Комисии за проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси на лица по §2, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и служители, отговарящи за документацията и регистрите по ЗПК.

Валя Радева - председател на УС на НАСО РБ и секретар на Община Сливен, откри обучението и даде начало на работната сесия.

Прочети още...

На 03 октомври 2023 г. в гр. София, ул. “Московска” № 33, заседателна зала “София”, се проведе регионална среща на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/, в която взеха участие 34 секретари на общини и райони от областите Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив и София.

Откриването на срещата направи Иван Динчев, член на УС на НАСО РБ и секретар на Район „Оборище“, Столична община. Символичен домакин на събитието беше секретарят на Столична община Венера Милова, която сподели радостта си, че има възможността да приветства участниците в четвъртата регионална среща на НАСО РБ и се надява тя да постави един успешен финал на поредица от планирани за 2023 г. регионални срещи на Асоциацията.

Прочети още...

На 29 септември 2023 г. в гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ №1, зала в сградата на „Юнашки салон“, се проведе регионална среща на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, в която взеха участие 26 секретари на общини и райони, директори на дирекции, юрисконсулти и представители на звената „ГРАО“ от общините и районите от областите Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.

Прочети още...

На 29 септември 2023 г. от 11:00 ч. до 14:30 ч. в гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ № 1, зала в сградата на „Юнашки салон“, ще се проведе регионална среща на НАСО РБ. По време на срещата заедно със секретарите на общини от областите Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен, в неформална среда ще обсъдим важни въпроси и актуални приоритети, ще очертаем посоки за бъдещо единодействие и ще поговорим как да продължим дейността си по разрешаване на общите за всички секретари на общини проблеми.

Гост на регионалната среща ще бъде адв. Мария Недева, дългогодишен председател на РИК - Габрово и ОИК - Габрово, юрист със значителен професионален опит в общинска и областна администрация, адвокат от Адвокатска колегия – Габрово, с която ще имаме възможност да дискутираме измененията в Изборния кодекс, новите моменти и практически въпроси, свързани с организационно-техническата подготовка на предстоящите на 29.10.2023 г. избори за общински съветници и кметове.

Това ще бъде третата от четирите регионални срещи на членовете на НАСО РБ през 2023 г., като последната от тях /за областите Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив и София/, ще се състои на 03 октомври от 10:30 ч. до 14:00 ч. в гр. София, ул. “Московска” № 33, заседателна зала “София”, V етаж.

Членове на НАСО РБ от други области също биха могли да присъстват на регионалните срещи, в случай че заявят интерес и налице възможност за тяхното включване.

Вчера, 10.08.2023 г., чрез платформата Zoom, се проведе онлайн среща за членовете на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/ и служителите, отговарящи за изпълнение на задълженията на общините в областта на електронното управление и цифровата трансформация.Срещата се проведе по инициатива на НАСО РБ и е в продължение на установените партньорски отношения и общите усилия на Асоциацията и Министерство на електронното управление /МЕУ/ за намиране на решения за подобряване на дейностите осъществявани от общинските администрации в различните области на електронното управление и предоставяните от тях електронни административни услуги. Планирано е провеждане на поредица от подобни тематични онлайн срещи по конкретни въпроси, свързани с практическото прилагане на Закона за електронното управление /ЗЕУ/, подзаконовите нормативни актове и осъществяване на бюджетния контрол. Първата онлайн среща на тема „Регистрова реформа, цифрова информация и електронни административни услуги“ премина при голям интерес, като в нея се включиха над 100 участника от 76 общини и райони.

Прочети още...

Вчера, 25 април 2023 г., от 10:30 ч. до 14:00 ч., в гр. Казанлък, в Конферентната зала на Музей на розата, се проведе регионална среща на НАСО РБ за секретарите на общини от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол .

По време на откриването Валя Радева, председател на УС на НАСО РБ и секретар на Община Сливен, подчерта, че идеята на срещата е да се дискутират важни въпроси и актуални приоритети, да се очертаят посоки за бъдещо единодействие и как членовете на Асоциацията да продължат дейността си по разрешаване на общите за всички проблеми. „Предстои ни година, изпълнена с ангажименти, които са пряко свързани със задълженията ни като секретари. Сега е моментът да търсим решения, за да улесним работата си, както нашата, така и на администрацията.“ – каза още Валя Радева.

Прочети още...

На 25 април 2023 г. от 10:30 ч. до 14:00 ч. в гр. Казанлък, в Конферентната зала на Музей на розата, намиращ се в парк „Розариум“, ул. „Войнишка“ №1, ще се проведе регионална среща на НАСО РБ. По време на срещата заедно със секретарите на общини от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол, в неформална среда ще обсъдим важни въпроси и актуални приоритети, ще очертаем посоки за бъдещо единодействие и ще поговорим как да продължим дейността си по разрешаване на общите за всички Вас проблеми.

Ще имаме възможност да дискутираме организационно-техническата подготовка на проведените на 02.04.2023 г. избори за народни представители, пред какви предизвикателства са били поставени общините и как са се справили с тях, какво би могло да се подобри и за какви промени да настояваме преди следващите избори.

Във фокусът на срещата ще бъдат и практически въпроси, свързани с работата на общините при липса на приет държавен и общински бюджет за 2023 г., как ограниченията на финансовите разплащания за възнаграждения се отразява на мотивацията на служителите в администрацията и какви различни подходи и решения могат да се използват.

Членове на НАСО РБ от други области биха могли да присъстват на настоящата регионална среща, в случай че заявят интерес и налице възможност за тяхното включване.

Това ще бъде втората от четирите регионални срещи на членовете на НАСО РБ през 2023 г. Останалите две са планирани индикативно през м. септември и м. октомври, като мястото на провеждането им подлежи на уточняване.

Вчера, 09 март 2023 г., от 10:30 ч. до 14:00 ч., в гр. Габрово, в Ритуалната зала в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, се проведе регионална среща на НАСО РБ, в която взеха участие 25 секретари и 3 представители на звената „ГРАО“ от общините от областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен.

Откриването на срещата направи Валя Радева - председател на УС и секретар на Община Сливен. Символичен домакин на събитието беше секретарят на Община Габрово Полина Тихова, която приветства участниците и сподели, че се надява на днешния ден в гр. Габрово да се постави успешното начало на поредицата планирани за 2023 г. регионални срещи на Асоциацията.

Прочети още...

На 09 март 2023 г. от 10:30 ч. до 14:00 ч. в гр. Габрово, в Ритуалната зала в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, ще се проведе регионална среща на НАСО РБ. По време на срещата заедно със секретарите на общини от областите Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, в неформална среда ще обсъдим важни въпроси и актуални приоритети, ще очертаем посоки за бъдещо единодействие и ще поговорим как да продължим дейността си по разрешаване на общите за всички секретари на общини проблеми.

Гост на регионалната среща ще бъде адв. Мария Недева, дългогодишен председател на РИК - Габрово и ОИК - Габрово, юрист със значителен професионален опит в общинска администрация и адвокат от Адвокатска колегия – Габрово, с която ще имаме възможност да дискутираме измененията в Изборния кодекс, новите моменти и практически въпроси, свързани с организационно-техническата подготовка на предстоящите на 02.04.2023 г. избори за народни представители.

Членове на НАСО РБ от други области биха могли да присъстват на настоящата регионална среща, в случай че заявят интерес и налице възможност за тяхното включване.

Това ще бъде първата от четирите регионални срещи на членовете на НАСО РБ през 2023 г. Останалите три са планирани индикативно през м. април, м. май и м. септември, като мястото на провеждането им подлежи на уточняване.

Днес, 16.03.2022 г., чрез платформата Zoom се проведе онлайн обучение на НАСО РБ на тема „Нов регламент на административното наказване според Закона за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания /обн. ДВ бр. 109/ 20 г., в сила от 23.12.2021 г./. Актуална практика по приложението на режима на конфликта на интереси в местното самоуправление“. За обучението се регистрираха и взеха участие над 110 секретари на общини/райони, членове на НАСО РБ; юристи на общини; служители от звената за контрол и инспекторат; членове на Комисии за проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси на лица по §2, ал. 1 от ЗПКОНПИ и служители, отговарящи за документацията и регистрите по ЗПКОНПИ.

Прочети още...

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022