От началото на таза година НСОРБ разработи и вече реализира мащабен проект „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Проектът е насочен към подобряване организацията, финансирането, качеството и ефективността на предоставяните от общините услуги, към усвояването на добри европейски и български практики, както и към участието на гражданите, отчетността и прозрачността в дейността на общините. Дейностите по проекта предвиждат подготовката на 18 обучителни модули и материали за обучение на обучители, подбор на 400 обучители, провеждане на 19 обучения за обучители, адаптиране на 18 обучителни модули, материали и осигуряване на лектори за провеждане на 192 обучения за общински служители и изборни лица, изготвяне на 17 тематични наръчника и включва следните 6 обособени позиции:

Прочети още...

През февруари т.г., по време на първата среща на изпълнителните директори на партньорските НПО в сферата на местното самоуправление си обещахме такива срещи да се организират поне два пъти в годината. И ето, в периода 24 – 26 август 2013 г. във Варна, по инициатива на НСОРБ и с любезното домакинство на АБЧО и колегата Марияна Иванова, изпълнителен директор, се проведе и втората среща. В нея, въпреки сезона на отпуски, взеха участие 10 колеги. Срещата бе открита и водена от Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ. Тя предложи срещата да протече с обсъждане на следните въпроси:

Прочети още...

В началото на март община Кърджали организира и проведе Конференция на тема „Формиране на общински политики”.Конференцията бе част от дейностите на общината по проект „Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, финансиран от ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Прочети още...

По инициатива на НСОРБ, в средата на ноември 2012 г. в учебния център на НСОРБ в с. Гергини се проведе първото заседание на разширения състав на работната група, подготвяща варианти за същностни промени в проекта на нов Закон за местното самоуправление /ЗМС/. За участие в заседанието бяха поканени кметове на общини, председатели на ОбС, председатели на УС, изпълнителни директори и експерти на „Отворено общество”, НАПОС, НСОРБ, ФРМС, НАСО РБ, Клуб „Икономика 2000”, както и бивши кметове на общини. В заседанието, като членове на работната група, от страна на НАСО РБ взеха участие София Янчева, Председател на УС и Васил Панчаров, Изп. директор на НАСО РБ.

Прочети още...

Много отдавна подобни срещи не са се провеждали! Последни спомени за такива срещи имам от времето, когато те се организираха и провеждаха от Инициатива Местно Самоуправление на ААМР, а по-късно от ФРМС, по егидата също на ААМР. Убеден съм, че всички колеги - от НСОРБ, РАО, ФРМС и другите НПО от сферата на местното самоуправление, участвали в тези срещи ще ме подкрепят, ако кажа, че това бяха много полезни и приятни срещи. Основно те бяха насочени към координация на дейностите и сътрудничество между отделните сдружения, в полза на техните членове, както и при формиране на общо мнение по важни за всички общини въпроси.

Прочети още...

Идеята на НСОРБ/НАСО РБ за подготовка и поднасяне на обучения по приложение на Изборния кодекс възникна в средата на месец февруари т.г. Идеята, като такава, не е нова, тъй като НАСО РБ е провеждала вече два пъти подобни обучения, в навечерието на избори през годините. Сега НСОРБ за първи път предложи реално партньорство на НАСО РБ по подготовката и поднасянето на този кръг от регионални обучения. Колегите са отчели високото ниво на професионална експертиза, което носят секретарите на общини, формирано и натрупано години наред от опит и правоприлагане. Благодарим, колеги от НСОРБ!

Прочети още...

С удоволствие приехме поканата ви за участие в ХVІІІ ОС на НАСО РБ и подписване на Меморандум за сътрудничество между двете Сдружения. Вярваме, че бъдещото сътрудничество ще ни даде нови знания и опит и ще допринесе за развитието на двустранните взаимоотношения.

Г-жа Будкова поднесе кратка презентация по следните теми:

  • Cистемата на публичната администрация в Република Чехия
  • Функции на секретаря – ръководители на градските и общински администрации
  • Асоциацията на секретарите на градовете и общините - роля, дейност

Прочети още...

Меморандумът е насочен към осигуряване на условия за бъдещи приятелство и партньорство, за обмен на опит, информация и взаимопомощ в области, свързани с публичната администрация и градските общности на двете републики.

Сфери на сътрудничество:

Прочети още...

Меморандум за партньорство 

между 

Сдружение на Югозападните общини /СЮЗО/,

представлявано от инж. Вельо Илиев – Председател на Управителния съвет 

и 

Национална асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/,

представлявана от София Янчева – Председател на Управителния съвет

Прочети още...

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ПРЕАМБЮЛ

Договарящите се страни:

1. Сдружение Национална асоциация на секретарите на общини в Република България / НАСО РБ /,представлявана от г-н Петър Харадинов, секретар на община Смолян, Председател на Управителния съвет на НАСО РБ

Прочети още...

Търси

Език

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
Logo IPPM 2018