Секретари на общини в Маастрихт, Холандия

Секретари на общини в Маастрихт, Холандия

В периода  24 - 27.02.2013 г. група от 27 секретари на общини и районни администрации взеха участие в обучение вЕвропейския институт по публична администрация (ЕИПА) – Маастрихт, Холандия. Обучението бе на тема „Управление на проектния цикъл”, по проект „Усъвършенствуване на професионалните умения и квалификацията на служителите в българската държавна администрация чрез обучение в обучителни институции на страните-членки на Европейския съюз”, по Договор № К11-22-1/19.04.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”(ОПАК), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. По време на обучението бяхме запознати подробно с фазите на разработване на проекти по програми с директно финансиране от Европейската комисия и чрез оперативните програми на отделните страни – членки на ЕС.

Разпределени по групи, разработихме всички фази на проектния цикъл по обявена процедура от Европейската комисия– Покана за представяне на предложения по програмата LIFE+ за 2013 г.:

  • Критерии, на които трябва да отговаря  проекта;
  • Определяне на темата на проекта;
  • Определяне на заинтересовани страни, партньори и целеви групи по проекта;
  • Определяне на главна цел и стратегически цели на проекта /дърво на целите/;
  • Анализ на проблемите;
  • SWOT анализ /силни и слаби страни, възможности и заплахи/;
  • Разработване на Матрица на проекта – с цели, дейности, резултати, индикатори, доказателства за изпълнение, външни заплахи.

Макар и доста интензивно и за кратко време, обучението беше много полезно и интересно. Организацията от страна на ЕИПА – Маастрихт беше на много високо ниво във всяко отношение – програма, материална база, зала, фасилитатор, технически средства, материали, работа по групи,  решаване на практически казуси.

Благодарности към ИПА - София за създадената организация, както и към водачът на групата, без които обучението нямаше да постигне своите цели.

От мястото на събитието

Нина Данколова

Секретар на община Мездра